Besplatna Pravna Pomoć


Fizičko lice | Pravno lice
Muški
Ženski
Transrodna osobaMigranti/ Izbeglice/ Azilanti
Raseljena lica i povratnici
Romi
Osobe sa invaliditetom
Socijalno ugroženi
Ratni veterani
LGBT
Lica lišena slobode
Strani državljani
Branitelji ljudskih prava
Deca
Nacionalna/Verska/Etnička manjina
Šira javnost
Ugroženi u poplavama


U najkraćim crtama opišite slučaj. Opis bi trebalo da uključuje sve najvažnije činjenice (ne komentare koji se podrazumevaju ili lična mišljenja i osećanja) .


Navedite prava zaštićena zakonima i Ustavom Republike Srbije.


Sudovi opšte nadležnosti su osnovni sudovi, viši sudovi, apelacioni sudovi i Vrhovni kasacioni sud. Sudovi posebne nadležnosti su privredni sudovi, privredni apelacioni sud, prekršajni sudovi, Viši prekršajni sud i Upravni sud.


Da Ne


Pravna radnja je radnja (najčešće izjava volje) koja proizvodi određena pravna dejstva. Ovde spadaju pravni poslovi (ugovori i sl.) i radnje u nekom postupku (tužbe, žalbe, itd.).Vremenski period koji je protekao od pokretanja postupka pred sudom ili drugim državnim organima.


Pravni zastupnik je lice koje preduzima pravnu radnju u Vaše ime (na osnovu zakona, punomoćja itd.) tako da pravne posledice nastaju direktno za Vas


Redovni pravni lekovi

žalba protiv presude
žalba protiv rešenja
prigovor protiv platnog naloga
predlog za vraćanje u pređašnje stanje

Pravnosnažne sudske odluke u krivičnom postupku mogu se pobijati sledećim vanrednim pravnim lekovima:

zahtev za zaštitu zakonitosti
ponavljanje krivičnog postupka
zahtev za vanredno ublažavanje kazne
zahtev za ispitivanje zakonitosti pravnosnažne presude

Vanredni pravni lekovi koji se mogu upotrebiti u parničnom postupku su

žalba sa alternativnim predlogom za revizijsko odlučivanje (direktna revizija)
revizija protiv presude
revizija protiv rešenja
ponavljanje postupka
zahtev za zaštitu zakonitosti

U upravnom postupku su mogući sledeći vanredni pravni lekovi

zahtev za zaštitu zakonitosti
menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom
ponavljanje postupka
poništavanje i ukidanje rešenja po osnovu službenog nadzora
ukidanje i menjanje pravnosnažnog rešenja uz pristanak ili po zahtevu stranke
vanredno ukidanje rešenja
oglašavanje rešenja ništavim

Vanredni pravni lekovi u prekršajnom postupku su:

zahtev za ponavljanje prekršajnog postupka
zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažnog rešenja
zahtev za zaštitu zakonitosti.


Iz medija Preko interneta Od prijatelja Drugo

YUCOM sarađuje sa drugim organizacijama koje u Srbiji pružaju pravnu pomoć (Chris mreža, Koalicija protiv diskriminacije i druge), s toga postoji mogućnost prosleđivanja Vašeg predmeta gore navedenim organizacijama uz Vašu saglasnost.

Da, slažem se Ne, ne slažem se


Svi podaci koje dostavite biće zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.