Nova izdanja

Izveštaj “Normalizacija odnosa Beograda i Prištine i pristup pravdi – Ostvarivanje prava građana pred pravosudnim institucijama u skladu sa dogovorenim sporazumima i pitanje međusobnog priznanja dokumenata” rezultat je istraživanja Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM u periodu od septembra 2023. godine do marta 2024. godine. Izveštaj obuhvata period od novembra 2022. godine do marta 2024. godine, te predstavlja relevantne informacije o trenutnoj situaciji u pogledu pristupa pravdi građana koji žive na teritoriji Kosova,1 sa fokusom na postupanje institucija Republike Srbije i obraćanje građana istim.

Vodič „Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog/ osuđenog“ prvenstveno je namenjen građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama u slučaju da se nađu u situaciji da su izvršili krivično delo, da je pokrenut krivični postupak u kom su dobili status osumnjičenog, okrivljenog ili osuđenog lica, kao i u situaciji kad su im predočeni dokazi iz kojih na nesumnjiv način proizlazi da bi u postupku pred sudom bili oglašeni krivim i da bi im bila izrečena odgovarajuća krivična sankcija.

Put ka usvajanju Zakona o istopolnim zajednicama u Srbiji traje duži niz godina. Nacionalna strategija za prevenciju diskriminacije (2013-2018) istakla je potrebu za donošenjem Zakona o istopolnim partnerstvima, dok je  ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog do februara 2021. godine trebalo da podstakne izradu nacrta. I pored uspostavljenog konsenzusa organizacija civilnog društva i izvršne vlasti, dalje usvajanje zakona je zaustavljeno.

Cilj izrade ovog vodiča je približavanje upravnog spora građanima. Vodič sadrži informacije o tome kada se pokreće upravni spor i pred kojim sudom se može voditi. Zatim, prikazuje tok upravnog spora, mogućnosti za zaštitu prava građana u upravnom sporu, kao i potencijalne ishode upravnog spora. Vodič takođe sadrži odgovore na najčešća pitanja i dileme vezane za ovu vrstu sporova, uz informacije koje su potrebne da bi se građani lakše snašli ukoliko se odluče da pokrenu upravni spor.

Publikacijom „Vodič kroz Advokatsku tarifu“ želimo da približimo građanima način na koji će advokat obračunavati cenu svojih usluga, kako bi oni sami u svakoj fazi postupka mogli da izračunaju koliko će ih određena radnja koštati i kako bi bili upoznati s načinom na koji se određuju ukupni troškovi advokatskih usluga na kraju postupka.

Porodica je najuža zajednica ljudi i kao takva predstavlja temelj svakog društva. Ona je istovremeno složena celina koju čine članovi između kojih postoje bliže i dalje veze. Da bismo je bolje razumeli i više cenili, autori ovog vodiča su odlučili da čitaocima predstave pravne aspekte njenog nastanka, podele i prestanka, s fokusom na brak, kao zakonom uređenu zajednicu života. Vodič kroz pravno uređenje braka napisan je tako da na jednostavan i građanima pristupačan način pruži bitne informacije u vezi s regulativom koja se odnosi na ovaj institut, počevši, naravno, od njegovog sklapanja.

Vodič „Moja prava u slučaju saobraćajne nezgode“ namenjen je svim učesnicima u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije, na kopnu, vodenim površinama i u vazduhu. Napisan je na osnovu rešenja Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju i pravima koja su njime zagarantovana. U vodiču će se naći i deo koji se odnosi na saobraćajne nezgode koje su se dogodile van teritorije Republike Srbije i prava koja imaju vlasnici vozila srpskih registracionih oznaka u ovim situacijama.