Browsing: Projekti

Projekti
0

Kampanja distribucije i širenja svesti o samozastupanju u Republici Srbiji

Građani obično nisu svesni svijih prava i obaveza i zbog toga imaju opravdani strah kada se susretnu sa sudskim procedurama koje su njima nepoznate, jer ishod toga može nekada imati presudan uticaj na njihove živote. Nezavidna ekonomska situacija i nedostatak novca predstavljaju dodatan problem koji se tu pojavljuje. Kako bi im bio olakšan položaj u takvim situacijama, Multidonatorski fond Svetske banke za podršku sektoru pravosuđa u Republici Srbiji,  razvio je dva vodiča u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM: ,,Vodič za samozastupanje građana” i ,,Vodič – Prvi put na sudu i prvi put u sudu”, koji na jednostavan i ilustrativan način podučava o problemima vezanim za sudske postupke i postupke pred nezavisnim institucijama.

Projekti
0

Procena integracije omladinskih politika i uključivanja mladih u rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Osnovni cilj ovog projekta jeste da se poveća učešće mladih u procesu donošenja odluka i radu Nacionalnih saveta nacionalnih manjina kako bi se obezbedio veći stepen ostvarenja njihovih prava. Sve aktivnosti su usmerene na povećanje kapaciteta Nacionalnih saveta nacionalnih manjina kako bi osmislili budu- će projekte i aktivnosti na način koji je prilagođen potrebama mladih. Iz tog razloga, rad mladih biće predmet procene u najmanje 15 Nacionalnih saveta nacionalnih manjina a biće sastavljene i preporuke za njihove buduće aktivnosti, što će omogućiti sastavljanje smernica za dalji razvoj omladinskih politika koje regulišu rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Projekti
0

Odnos pravosuđa prema slobodi medija

Glavni cilj projekta jeste da se praćenjem sudskih postupaka protiv štampanih i elektronskih medija pruži zaštita slobodi medija i njihovom pravu da neometano izveštavaju o sudskim postupcima. Pored praćenja odabranih slučajeva, cilj projekta jeste ujednačavanje sudske prakse, te da se uzimanjem u zastupanje do 3 strateška slučaja i medijskom promocijom skrene pažnja na sve probleme i to konkretno na: presude u izostanku, trajanje postupaka, odlaganje postupaka, obrazloženje presuda, korišćenje standarda ESLJP-a i dr.

Projekti
0

Praćenje preporuka Univerzalne periodične revizije (UPR) – zaštita žena i dece od diskriminacije

Posebnu pažnju u svom radu YUCOM je posvetio praćenju i unapređenju položaja ranjivih društvenih grupa u Srbiji, prevashodno položaju dece i mladih, kao i položaju žena u kontekstu rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije. Stoga je sveopšti cilj projekta praćenje sprovođenja preporuka UPR-a, konkretno onih koji se bave zaštitom žena i dece od diskriminacije.

Projekti
0

Sloboda izražavanja i zaštita privatnosti na Internetu u Srbiji

Naziv projekta: Sloboda izražavanja i zaštita privatnosti na Internetu u Srbiji Vreme trajanja projekta: februar 2017. – decembar 2017. Donator: Američka advokatska komora, Institut za vladavinu prava Vrednost projekta: 18.700,00 EUR O projektu: Glavni cilj ovog projekta je edukacija ključnih korisnika o pitanjima i izazovima…

Projekti
0

Poglavlje 23 – šta građane imaju od toga?

Naziv projekta: Poglavlje 23 – šta građani imaju od toga? Vreme trajanja projekta: septembar 2016. – decembar 2016. Donator: Nemačka ambasada u Beogradu O projektu: Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je da se utvrdi i oceni napredak koji je Srbija napravila u oblasti osnovnih…

Projekti
0

Pristup pravdi za sve

Naziv projekta: Pristup pravdi za sve Vreme trajanja projekta: septembar 2016. – septembar 2017. Donator: Fond Matra Programa Ambasade Holandije O projektu: ciljevi ove akcije su da se doprinese unapređenju demokratije, ljudskih prava i vladavini prava u Srbiji. Preciznije, ciljevi su da se…

1 2 3 4 5 6 11