Projekti

Projekat “Normalizacija odnosa Beograda i Prištine i pristup pravdi – Ostvarivanje prava građana pred pravosudnim institucijama i priznanje dokumenata” ima za cilj izradu sveobuhvane analize koja o početku primene Aneksa o implementaciji Sporazuma o normalizaciji između Kosova i Srbije (Ohridski sporazum), sa fokusom na član 1, koji se odnosi na međusobno priznanje dokumenata i potencijalnu izmenu prelaznih merila za pregovaračko poglavlje 35. Podržan je od strane Instituta za mirne promene (PCI), koji je rukovodilac većeg projekta “Serbia-Kosovo: Local voices for development”, podržanog od strane UK Aid-a.

USAID-ov projekat ‘Pravda za sve’ petogodišnji je projekat osmišljen da pomogne Vladi Republike Srbije da reši pravne probleme građana i olakša im pristup pravdi kroz osnaživanje pravosudnog sistema i njegovih nosilaca i ostvarivanje zagarantovane vladavine prava. Projekat ’Pravda za sve’ osnažiće građane Srbije da bolje upoznaju i služe se pravom i svoji pravima kroz uspostavljanje partnerskog odnosa između aktera u pravosuđu i lokalnih zajednica kako bi zajedno došli do inovativnih pristupa i rešenja za pravne probleme te unapređenja pravnih usluga.

Projekat “Ka odgovarajućem sistemu besplatne pravne pomoći za građane” usredsređuje se na unapređenje sistema besplatne pravne pomoći, sa posebnim fokusom na poboljšanje dostupnosti za ugrožene građane. Ova inicijativa je posvećena omogućavanju jednakog pristupa pravdi za sve građane, sa posebnim osvrtom na ranjive i marginalizovane grupe.

„Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“ ima za cilj da unapredi zaštitu osnovnih prava u Srbiji kroz tri komponente: zaštitu podataka o ličnosti, pružanje besplatne pravne pomoći i zaštitu prava osumnjičenih. Projekatnim aktivnostima će se pružati podrška u unapređenju politike Vlade Republike Srbije i pravnog okvira kako bi se uskladili sa međunarodnim obavezama i zahtevima pregovora o pristupanju EU, posebno vezanim za Poglavlje 23, kao i da se kroz brojne obuke i treninge poveća „pravna pismenost“ državnih službenika.

Projekat “Promocija slobode okupljanja u digitalnom prostoru” ima za cilj da unapredi pravnu regulativu i praksu u vezi sa slobodom mirnog okupljanja, s posebnim naglaskom na “online okupljanja” u Srbiji. Sloboda mirnog okupljanja predstavlja jedan od oblika učešća građana u političkom životu zajednice. Pojmovi poput online, digitalnih ili virtuelnih skupova su sve više u upotrebi, posebno tokom pandemije COVID-19 kada su internet platforme postale supstitut zabranjenim fizičkim skupovima.

Društveno-ekonomski uticaj koji je proizvela kriza COVID-19 je takođe imao značajne posledice vezane za ostvarivanje prava građana, zbog uvećavanja društvenih nejednakosti i pravne nesigurnosti. Projekat je prepoznao potrebu građana za poboljšanjem pristupa pravdi i sudu i dobijanjem relevantnih pravnih informacija. Projekat želi da  pomogne građanima čija su prava ugrožena i koji imaju potrebu da dobiju besplatnu pravnu pomoć i podršku, kao i pravne informacije kako da reše određeni pravni problem. Takođe projekat kroz informativnu kampanju radi na podizanju svesti građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć i načinima kako to pravo građani mogu da ostvare kroz dobijanje besplatne pravne pomoći u okviru svojih lokalnih samouprava.

YUCOM će biti odgovoran za izradu i distribuciju Vodiča za mikro, mala i srednja preduzeća koja se samozastupaju. Cilj Vodiča je da upozna mikro, mala i srednja preduzeća sa sudskim procesima i pruži odgovore na pitanja koja mikro, mala i srednja preduzeća mogu imati pre nego što se obrate sudu, omogućujući im da realnije i sveobuhvatnije razumeju sudske procese pre nego što odluče da li da vode parnicu. Ciljna grupa Vodiča su mikro, mala i srednja preduzeća. Vodič će sadržati: i) osnovne informacije o sudovima u Srbiji; ii) podatke o troškovima sudskih postupaka; iii) ključne informacije i uputstva za tužioce; iv) ključne informacije i smernice za optužene; i v) relevantne šablone, kao što su šabloni za žalbe i odgovore na žalbe.

Upravno pravo pokriva veoma širok spektar raznih oblasti kao što su, građevina, saobraćaj, konkurencija, javne nabavke, vraćanje imovine, penzije, porezi i dr. Upravni akti imaju važan uticaj na svakodnevni život građana zbog čega je važno da građani imaju pravo žalbe na upravne akte koje utiču na njihova prava ili obaveze. Nadležnost Upravnog suda je veoma važna za funkcionisanje kompletnog državnog uređenja, jer Upravni sud vrši sudsku kontrolu zakonitosti akata izvršne vlasti. Garantovanje sudske kontrole upravnih akata od strane nadležnog, efikasnog i nezavisnog suda je od suštinskog značaja za zaštitu ljudskih prava i vladavinu prava.