Projekti

Ove konsultacije su predstavljale priliku za pravne profesionalce da pruže Specijalnom izvestiocu informacije o pretnjama i rizicima sa kojima se susreću advokati iz istočne Evrope, severnog Kavkaza i centralne Azije. Takođe su služile kao platforma za sticanje znanja o aktivnostima i dužnostima Specijalnog izvestioca UN, kao i za uspostavljanje saradnje sa njom. Na kraju, konsultacije su pomogle Specijalnom izvestiocu UN da napravi preporuke koje će se obrazložititi zemljama i drugim akterima, u sklopu njenog izveštavanja pred Generalnom skupštinom UN, u oktobru 2016. godine.

Nedeljnik Vranjske u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM realizuje projekat Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Naziv projekta: Položaj oštećenih (žrtava) u krivičnom postupku u Republici Srbiji Vreme trajanja projekta: april 2016. – mart 2017. Partner: CLARD – Kosovo Donator: Balkanski Fond za Demoktratiju O projektu: Opšti cilj akcije je unapređenje položaja i prava žrtava i oštećenih u krivičnom postupku. Specifični…

Predloženi projekat bi se prevashodno bavio zakonskim prazninama i nedostacima u sprovođenju postojećih politika anti-diskriminacije, sprečavanja nasilja, govora mržnje i zločina iz mržnje protiv LGBT osoba. S obzirom na to da je vrlo mali broj analiza sprovedeno i napravljeno za izveštaje NVO, predloženi projekat bi popunio ovu prazninu tako što bi pružio detaljnu studiju i skup preporučenih mera za donosioce odluka.

Nacionalni konvent o EU predstavlja inovativan model mreže kroz koju sarađuju nevladine organizacije sa ekspertizom iz različitih oblasti. Na ovaj način se civilno društvo uključuje i daje značajan doprinos pristupnim pregovorima Srbije i EU u svih 35 poglavlja i vrši sveobuhvatan monitoring. Cilj projekta je postizanje efikasnih i kvalitetnih pregovora Srbije i Evropske unije i ostvarivanje održive reforme u oblastima obuhvaćenim Poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava i Poglavljem 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, kroz uključivanje i monitoring civilnog društva.

Projekat “Slobodni izbori kroz slobodu okupljanja” ima dvostruki cilj: 1) zaštita slobode okupljanja u predizbornom periodu kao preduslov za slobodne, fer i demokratske izbore kroz širok spektar aktivnosti i 2) nakon izbora i na osnovu prikupljenih podataka, izvršiće se procena uticaja novog Zakona i formulisaće se zaključci i preporuke za unapređenje zakonodavnog okvira s obzirom da je usklađivanje sa međunarodnim standardima predviđeno i Akcionim planom za Poglavlje 23.

Projekat će doprineti unapređenju vladavine prava u Srbiji, posebno vezano za njen krivičnopravni sistem i sveobuhvatnu borbu protiv korupcije kroz izgradnju održive nacionalne mreže studenata za praćenje  anti-korupcijskih suđenja.

Monitoring suđenja sa elementima korupcije bi trebalo da motiviše osobe zadužene za otkrivanje, procesuiranje, suđenje i kažnjavanje korupcijskih zločina da efikasnije rešavaju ove slučajeve.

Zakonom o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka propisano je da Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) obavlja posete ustanovama u kojima se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, u cilju odvraćanja državnih organa i službenih lica od bilo kakvog oblika mučenja ili bilo kog drugog oblika zlostavljanja, kao i radi usmeravanja državnih organa ka stvaranju smeštajnih i ostalih životnih uslova u ustanovama u kojima se smeštaju lica lišena slobode u skladu sa važećim propisima i standardima.