Ka adekvatnoj besplatnoj pravnoj pomoći za građane

0

Naziv projekta :  Ka adekvatnoj besplatnoj pravnoj pomoći za građane
Trajanje: april 2023 – oktobar 2023.
Donator:
Ambasade Republike Češke – TRANSITION FUND
Vrednost projekta:
300,000.00 CZK

Projekat “Ka odgovarajućem sistemu besplatne pravne pomoći za građane” usredsređuje se na unapređenje sistema besplatne pravne pomoći, sa posebnim fokusom na poboljšanje dostupnosti za ugrožene građane. Ova inicijativa je posvećena omogućavanju jednakog pristupa pravdi za sve građane, sa posebnim osvrtom na ranjive i marginalizovane grupe.

Iako je u Srbiji 2019. godine uveden novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, i uprkos postojanju 166 državno registrovanih pružalaca pravne pomoći pri JLS, još uvek postoje izazovi usled nejasnih i nepreciznih odredbi ovog zakona i nedostatka kapaciteta lokalnih samouprava. Trenutno u Srbiji, građani se suočava sa brojnim izazovima u odsustvu efikasnog državnog sistema pravne pomoći. Ova okolnost onemogućava posebno marginalizovane grupe da adekvatno rešavaju pravne probleme i ostvare pristup pravdi na efikasan način.

Projekat predviđa realizaciju aktivnosti koje obuhvataju:

Pružanje pravne pomoći: Pružanje podrške u obezbeđivanju pravne pomoći ranjivim kategorijama, kroz strateške parnice i  pružanje pravne podrške.

Razvoj institucionalnih i individualnih kapaciteta: Organizovanje obuka za zaposlene u lokalnim samoupravama, sa ciljem unapređenja znanja zaposlenih.

Dijalog i podizanje svesti: Podsticanje institucionalnog dijaloga o izazovima sa kojima se suočava sistem besplatne pravne pomoći u Srbiji i vođenje kampanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć putem masovnih medija kako bi se podigla svest građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć, posebno među ranjivim kategorijama društva.

Share.

Leave A Reply