Kampanja distribucije i širenja svesti o samozastupanju u Republici Srbiji

0

Naziv projekta: Kampanja distribucije i širenja svesti o samozastupanju u Republici Srbiji
Trajanje: Od decembra 2017. do aprila 2018.
Donator: Multidonatorski fond Svetske banke za podršku sektoru pravosuđa u Republici Srbiji
Vrednost projekta:31.124,00 EUR

O projektu: Građani obično nisu svesni svijih prava i obaveza i zbog toga imaju opravdani strah kada se susretnu sa sudskim procedurama koje su njima nepoznate, jer ishod toga može nekada imati presudan uticaj na njihove živote. Nezavidna ekonomska situacija i nedostatak novca predstavljaju dodatan problem koji se tu pojavljuje. Kako bi im bio olakšan položaj u takvim situacijama, Multidonatorski fond Svetske banke za podršku sektoru pravosuđa u Republici Srbiji,  razvio je dva vodiča u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM: ,,Vodič za samozastupanje građana” i ,,Vodič – Prvi put na sudu i prvi put u sudu”, koji na jednostavan i ilustrativan način podučava o problemima vezanim za sudske postupke i postupke pred nezavisnim institucijama.

Svi građani se u jednom momentu svog života susretnu sa pravosudnim sistemom. Veoma često su prisiljeni da učestvuju u takvom postupku, bez obzira na njihovu volju, jednostavno zato što su pozvani na to. U svemu ovome postoje i dodatni strah, zato što često niti imaju znanja niti iskustva, i s toga ulaze na teren koji je za njih potpuno nepoznat. To se ne odnosi samo na Zakone, već i na celokupna pravila koja se čine više nepisanim, i koja se mogu savladati samo godinama studiranja i iskustvom. Svrha ovih vodiča jeste da prbiliži građanima sudski postupak koliko god je to moguće, na takav način da je za njih savladiv, koristeći se pojednostavljenim jezikom i terminologijom, a sve u cilju da se komplikovani termini pojednostave za lakše razumevanje i primenu. Ove publikacije daju odgovor na pitanja koja građani obično postavljaju pre nego što odluče da odu na sud, kao što su, na primer, troškovi postupka, pisanje tužbi, davanje izjave i odgovori na tužbu, kao i saslušanja, dokaze, podneske,  pristup i uvid u predmet, ubrzanje postupka, presude i pravne lekove. Takođe, publikacija obezbeđuje i odgovore na neka trivialna pitanja, kao na primer: ,,šta doneti na sud?”,  ,,šta obući?” i ,,gde se nalazi sudnica?”, itd.

Vodiči daju mnoga objašnjenja koja ilustruju same procedure, ali takođe i upozorava na detalje koje samo advokati poznaju. Međutim, ono što je bitno da se kaže jeste da Vodiči ne mogu da zamene pravni savet koji se može dobiti od kvalifikovanog stručnjaka i ne predstavljaju promociju samozastupanja.

Share.

Leave A Reply