Podneta Inicijativa za ocenu ustavnosti odredbe Zakona o porezima na imovinu koji uvodi „porez na siromaštvo“

0

U Beogradu, 11.5.2015. godine

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM podneo je Inicijativu za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima odredbe Zakona o porezima na imovinu, kojim je oporezovano socijalno stanovanje i stanovanje izbeglica. Poslednjim izmenama Zakona o porezima na imovinu propisano je da se porez na imovinu, između ostalog plaća i za pravo zakupa stana, u skladu sa zakonom kojim je uređeno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme. Oporezivanjem socijalnog stanovanja i stanovanja izbeglica u pravni sistem Republike Srbije uveden je svojevrsni porez na siromaštvo jer građani koji su stambeno i socijalno ugroženi snose teret svoje ugroženosti.

Smatramo da je odredba čl. 2 stav 1 t. 2. Zakona o porezima na imovinu u suprotnosti sa osnovnim ustavnim načelom socijalne pravde, ali i onima koji propisuju da je obaveza plaćanja poreza i drugih dažbina zasnovana na ekonomskoj moći obveznika. Ova odredba u suprotnosti je i sa načelom jedinstva pravnog poretka jer se zakonom, koji uređuje pitanja poreza, menja priroda socijalnog stanovanja i stanovanja izbeglica koje su regulisane sistemskim zakonima – Zakonom o socijalnom stanovanju i Zakonom o izbeglicama.

Osporena odredba u suprotnosti je i sa čl. 11. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji garantuje pravo na adekvatno stanovanje što podrazumeva da troškovi stanovanja ne smeju biti na takvom nivou da usled njihove visine pojedinci nisu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne životne potrebe i da neometano uživaju garantovana ljudska prava. Imajući u vidu iznose novčane socijalne pomoći i činjenicu da većina korisnika socijalnih stanova i izbeglih lica ima izuzetno niske prihode, njihovo dodatno poresko opterećenje suštinski ugrožava ostvarivanje garantovanih ljudskih prava i obesmišljava sistem socijalnog stanovanja i programe stambenog zbrinjavanja izbeglica.

 

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM očekuje da će Ustavni sud, po razmatranju Inicijative utvrditi neustavnost osporene odredbe Zakona o porezima na imovinu.

Za više informacija možete kontaktirati Danila Ćurčića na e-mail: danilo.curcic@yucom.org.rs, ili na telefone 0631286710 i 0113344235.

Preuzmite Saopštenje

Share.

Leave A Reply