Potencijalno učešće u pripremi pravosudnih zakona

0

Za ministarku Maju Popović
Ministarstvo pravde
Nemanjina 22-26, Beograd

Poštovana gospođo Popović,

Narodna skupština Republike Srbije proglasila je 9. februara 2022. godine Akt o promeni Ustava Republike Srbije i Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava RS, nakon što su građani na referendumu potvrdili promenu Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe. Srbiju u narednom periodu očekuju sveobuhvatne reforme sistemskih pravosudnih zakona, kako bi izmene Ustava mogle da doprinesu cilju izmena Ustava. U skladu sa tim, neophodno je što pre pristupiti izmeni ovih zakona, pre svega Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova, Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o Visokom savetu sudstva i Zakon o Državnom veću tužilaca, a potom i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, i Zakona o Pravosudnoj akademiji.

Venecijanska komisija posebno je ukazala na potrebu da se zakonom bliže odrede kriterijumi u vezi sa uslovima za izbor istaknutih pravnika koji treba da budu članovi pravosudnih saveta, način odlučivanja i organizacija rada pravosudnih saveta, kao i odredbe o budžetskoj autonomiji pravosudnih saveta. U skladu sa revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23, aktivnost 1.1.1.2. odnosi se na rad na usklađivanju svih pravosudnih zakona sa Ustavom i podrazumeva:

  • obrazovanje radnih grupa za izradu tekstova radnih verzija izmena i dopuna pravosudnih zakona;
  • izradu radnih verzija seta pravosudnih zakona i organizovanje javnih rasprava radi davanja primedaba na nacrte;
  • usaglašavanje radnih verzija seta pravosudnih zakona sa primedbama nakon održanih javnih rasprava;
  • dostavljanje nacrta pravosudnih zakona na mišljenje Venecijanskoj komisiji;
  • dalje usklađivanje nacrta pravosudnih zakona sa mišljenjem Venecijanske komisije;
  • prihvatanje nacrta pravosudnih zakona i utvrđivanje predloga zakona na sednicama Vlade, radi podnošenja Narodnoj skupštini RS.

U pogledu prvog koraka u predstojećem procesu, a to je obrazovanje radnih grupa za izradu tekstova radnih verzija izmena i dopuna pravosudnih zakona, Radna grupa za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, želi aktivno da se uključi u izradu zakona, bilo na način da delegira članove radnih grupa ili u svojstvu posmatrača rada radne grupe, sa mogućnošću davanja komentara u ranim fazama izrade nacrta. Na ovaj način Ministarstvo pravde će na raspolaganju imati ekspertizu najistaknutijih strukovnih udruženja i nevladinih organizacija koja prate položaj pravosuđa.

Nacionalni konvent o EU je i uspostavljen kао tеlо za pоsеbnu sаrаdnju Nаrоdnе skupštinе Republike Srbije i civilnоg društvа u prоcеsu pristupnih prеgovora,1 i u skladu sa tim smatramo
da model saradnje radnih grupa za izradu pravosudnih zakona sa Radnom grupom NKEU za Poglavlje 23 predstavlja najbolju moguću formu uključivanja civilnog društva i strukovnih udruženja u ovaj proces.

Očekujemo da formirane radne grupe ispunjavaju standarde javnosti rada i transparentnosti, da budu objavljena imena članova grupa, proceduralna pravila za postupanje, kao i da njihov rad bude otvoren za zainteresovanu javnost.

Za učešće u radu radnih grupa zainteresovana su strukovna udruženja sudija i tužilaca i organizacije civilnog društva koje prate reformu pravosuđa iz ugla poštovanja ljudskih prava, koje su članice RG NKEU za Poglavlje 23. Pored odgovora na naš predlog, zamolili bismo Vas da nam dostavite i informaciju o planovima Ministarstva pravde i rokovima za početak rada na pravosudnim zakonima, budući da je deo njih neophodno uskladiti sa izmenama Ustava već do januara 2023. godine.

Preuzmite Saopštenje

U Beogradu, 3. marta 2022. godine

Jovana Spremo, koordinatorka RG NKEU za Poglavlje 23

Share.

Leave A Reply