Promovisanje sedam standarda javnog života

0

mod_SIPRUPromovisanje sedam standarda javnog zivota je oblast kojom se YUCOM poceo baviti 2007. godine, a zahvaljujuci podršci Vlade Republike Srbije, tačnije Kabineta potpredsednika Vlade za Evropske integracije i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a sredstvima Svajcarske vlade i Vlade Kraljevine Norveske nastavili smo sa aktivnostima 2011. godine.

Ranije aktivnosti su sprovođene uz podršku Evropske unije i dale su izuzetne rezultate, što možete videti i iz izveštaja sa treninga i drugih aktivnosti koje su izvedene tokom sprovođenja projekta.

Sedam standarda koje YUCOM uz partnerske organizacije promoviše su:

– nesebicnost
– objektivnost
– odgovornost
– otvorenost
– integritet
– poštenje
– lični primer

Na samom početku sprovođenja projekta februara 2011. godine kontaktirali smo polaznike treninga koji su tokom 2009. godine održani u Subotici, Somboru, Novom Pazaru, Nisu, Presevu i Beogradu. Od polaznika treninga koji su uspešno ovladali standardima javnog života i koji su osposobljeni da prate njihovo sprovođenje dobili smo informacije o kršenju i poštovanju standarda koja su primetili tokom 2011. godine bilo u lokalnim sredinama, bilo na republičkom nivou.

Takođe, kontaktirali smo i predstavnike lokalne samoupave u gradovima u kojima će se održavati treninzi – Sabac, Negotin, Valjevo, Uzice, Zrenjanin, Krusevac i Beograd kako bi se postigao dogovor o korišćenju javnih, tj.opštinskih prostora za promociju ovih standarda. Procenjeno je da će efekti treninga biti veći ukoliko se lokalna samouprava ukljući u njihovo sprovođenje.

YUCOM u okviru projekta tokom 2011. godine sprovodi stalno praćenje poštovanje standarda javnog života, a uveli smo i praksu redovnog obaveštavanja o poštovanju i kršenju standarda javnog života. Slanjem kratkih informacija ukazuje se na primere iz prakse kako pozitivne, tako i negativne.

Tokom maja 2011. godine YUCOM je na sajmu nevladinih organizacija koji je održan u Beogradu predstavio sedam standarda javnog života, a veliki broj građana se interesovao za ovu temu i uzeo liflet koji je izrađen.

Milan Antonijevic je aprila 2011. godine napisao i blog u kome promoviše poštovanje standarda javnog života. Blog je objavljen i promovisan na portalu Vidljivo bolje, a kasnije je prenet i na drugim portalima.

Preuzmite blog

Kao jedan od ciljeva projekta navodimo i razvijanje kapaciteta novih lokalnih nevladinih organizacija koje bi se bavile zastitom ljudskih prava, a ujedno nastojimo da se postojeće učvrste za uspešno sprovođenje uloge u borbi za dosledno poštovanje ljudskih prava i preaćenja poštovanja standarda javnog života kroz uspostavljanje održivog mehanizma nadgledanja i kontrole.

Očekivani rezultati:

• Podizanje opšte svesti o borbi za ljudska prava i znanja u oblasti standarda javnog života;
• Pojačani kapaciteti postojećih organizacija civilnog društva i stvaranje uslova za osnivanje novih nevladinih organizacija koje će se zalagati za poštovanje ljudskih prava, u oblastima Srbije, u kojima takve organizacije još ne postoje.
• Učesnici su trenirani i nove sposobnosti su stečene za teme obrađene na treninzima;
• Učesnici su spremni da prenesu znanje;
• Lokalne vlasti shvataju značaj poštovanja sedam standarda javnog života, a uz pomoć pozitivnih primera iz prakse dobijaju dodatnu motivaciju da se ponašaju u skladu sa ovim etičkim standardima.
• Dodatak priručniku je spreman za upotrebu od strane učesnika treninga i preveden na albanski i romski jezik i na ovaj način je ostvaren bolji kontakt sa ciljanim grupama, a sa specijalnim fokusom na manjine i ranjive grupe.


Tribina u organizaciji YUCOM-a (16. 04. 2009)
ZA ODGOVORNE POLITIČARE I JAVNE SLUŽBENIKE

U organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), u četvrtak je u Centru za kulturnu dekontaminaciju održana javna tribina o standardima u javnom životu, kako bi se s njima upoznali branitelji ljudskih prava i osnažilo sinhronizovano delovanje NVO na efikasnoj zaštiti ljudskih prava.

Sledećih šest meseci biće organizovano mnogo aktivnosti koji će pomoći radu nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima, najavio je Milan Antonijević, izvršni direktor YUCOM-a, na otvaranju skupa na koji je, nažalost, došao izrazito mali broj predstavnika NVO i medija. „Veliki je rizik bavljenja ljudskim pravima, a to su u poslednje vreme mogli iskusiti i državni funkcioneri” (primeri nedavnih napada na Marka Karadžića op. a), rekao je Antonijević i dodao da se tako dešava da se nevladine organizacije bave manje opasnim temama, a ne samom suštinom ljudskih prava.

Antonijević se osvrnuo i na problem osposobljenosti postojećih NVO za odbranu ljudskih prava. Najavio je i izradu priručnika za standarde javnog prava, a nada se i pomoći od države.

Državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić naveo je sedam principa za dobar rad javnih službi koje je 1995. u Britaniji ustanovila Komisija za standarde u javnom životu, na čijem se čelu nalazi lord Nolan. To su: nesebičnost, integritet, objektivnost, odgovornost, otvorenost, poštenje i vođstvo. U Srbiji je, smatra državni sekretar Karadžić, vrhovni interes svakog pojedinca i partijski interes. On je mišljenja da mora da postoji sistem kontrole rada državnih organa i da su tu veoma bitne organizacije civilnog društva.

Nije dovoljno da postupci vlasti budu legalni već i društveno opravdani, mišljenja je dr Dejan Milenković, advokat YUCOM-a. Dodao je da u standarde javnog života ne spadaju samo etički i zakonodavni standardi već i politička odgovornost. Naš pravni sistem, nastavio je on, pun je rupa a povrede društvenih, moralnih i pravnih normi učestale su u poslednje vreme (dodela zemljišta na Ušću, Skupština, rušenje romskih kuća i ograničavanje njihovog kretanja, zabrana konferencije Gej-strejt alijanse). Kada je reč o zemljištu na kojem je sagrađen tržni centar Ušće, Biljana Kovačević-Vučo ukazala je na izjavu beogradskog gradonačelnika Dragana Đilasa da je gradnja Ušća u vezi sa zakonom…

Milenković je naveo da postoji Etički kodeks zaposlenih u javnim službama, ali se upitao da li iko zna ijednu njegovu odredbu. Ništa se nije dogodilo ni sa Etičkim kodeksom ponašanja funkcionera lokalne samouprave, a trenutno Kancelarija zaštitnika građana radi na izradi Etičkog kodeksa javnih funkcionera. Katarina Jozić, takođe iz YUCOM-a, predložila je stvaranje tela sličnog britanskoj Nolanovoj komisiji.

SEDAM PRINCIPA ZA DOBAR RAD JAVNIH SLUŽBI

Nesebičnost: Nosioci javnih funkcija treba da donose samo one odluke koje su u skladu sa javnim interesima. Ne bi trebalo to da čine iz finansijske ili materijalne koristi za sebe, svoju porodicu, ili svoje prijatelje.

Integritet: Nosioci javnih funkcija ne bi trebalo da budu pod bilo kakvom finansijskom ili drugačijom obavezom prema pojedincima ili organizacijama sa strane koji bi mogli da utiču na njih u vršenju službenih dužnosti.

Objektivnost: U obavljanju javnih poslova, uključujući tu i postavljanje na javne funkcije, dodeljivanje poslova ili preporučivanje pojedinaca za nagrade i beneficije, nosioci javnih funkcija treba da donose odluke na osnovu kvaliteta.

Odgovornost: Nosioci javnih funkcija odgovorni su za svoje odluke i postupke javnosti i moraju da se potčine svakoj kontroli primerenoj njihovoj funkciji.

Otvorenost: Nosioci javnih funkcija treba da budu što je moguće otvoreniji u vezi sa svim odlukama i postupcima koje preduzimaju. Moraju da obrazlože svoje odluke i da uskrate informacije samo kada širi javni interes to jasno zahteva.

Poštenje: Nosioci javnih funkcija imaju obavezu da prijave svaki privatni interes koji ima veze sa njihovom javnom dužnosti i da preduzmu korake za razrešenje konflikata koji se pojavljuju na način koji štiti javni interes.

Vođstvo: Nosioci javnih funkcija treba da podstiču i unapređuju ove principe vođstvom i ličnim primerom.


IZVEŠTAJI O POŠTOVANJU JAVNIH STANDARDA U SRBIJI

Aktivisti YUCOM-a svakodnevno prate poštovanje definisanih standarda javnog života od strane funkcionera u Srbiji. Identifikovanjem poštovanja i kršenja ovih standarda, kao i njihovim objavljivanjem u vidu izveštaja, YUCOM želi da postigne dizanje svesti o sadržini standarda kroz primere koji se dešavaju pri javnom delovanju funkcionera, kako bi nevladine organizacije na lokalnom nivou u Srbiji mogle da stvore predstavu na koje vrste ponašanja treba da obrate pažnju, identifikuju ih kao poštovanje/nepoštovanje javnih standarda i koriste sredstva koja stoje na raspolaganju braniteljima ljudskih prava da zagovaraju osudu kršenja standarda javnog života.


IZVEŠTAJI O POŠTOVANJU JAVNIH STANDARDA ŽIVOTA U SRBIJI – JANUAR 2009

IZVEŠTAJ O POŠTOVANJU STANDARDA JAVNOG ŽIVOTA U SRBIJI – FEBRUAR 2009

IZVEŠTAJ O POŠTOVANJU STANDARDA JAVNOG ŽIVOTA U SRBIJI – MART 2009

IZVEŠTAJ O POŠTOVANJU STANDARDA JAVNOG ŽIVOTA U SRBIJI – APRIL 2009


Objavljen Priručnik za poštovanje standarda javnog života

Za potrebe jačanja kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija, uključujući i predstavnike manjina romske i albanske nacionalnosti, YUCOM je objavio Priručnik za poštovanje standarda javnog života na srpskom, romskom i albanskom jeziku. Priručnik će služiti za potrebe treninga za branitelje ljudskih prava koji će se realizovati u 5 gradova Srbije, kao i panel diskusija.

“Cilj ovog priručnika jeste da se u zajedničkom radu sa lokalnim nevladinim organizacijama i braniteljima ljudskih prava, kroz čitav niz primera etičkog i neetičkog ponašanja funkcionera i javnih službenika kako na centralnom tako i na lokalnom nivou koje smo konstatovali u poslednjih nekoliko meseci kroz sprovedeno izraživanje u Srbiji, formulišu jasni srpski etički standardi za funkcionere i javne službenike po uzoru na britanske standarde javnog života, kako bi se oni, u bližoj mogućnosti mogli jasno pratiti, a njihovo kršenje na odgovarajući način „moralno“ sankcionisati.”

dr Dejan Milenković

Sadržina priručnika podeljena je u tri dela.

Prvi deo je edukativne prirode i prikazuje osnove i značaj standarda javnog života u demokratskom društvu. S druge strane, prikazan je i najrazvijeniji britanski mehanizam za razvoj standarda javnog života.
Drugi deo sadrži aktuelne primere kršenja i poštovanja standarda javnog života u Srbiji. U trećem delu prikazani su rezultati istraživanja za potrebe projekta.


Objavljen Priručnik za poštovanje standarda javnog života na romskom i albanskom jeziku.

Preuzmite: Legaturno vaš paćavibe standardia publikana dživdipaske

DORACAK PËR RESPEKTIMIN E STANDARDEVE TË JETËS PUBLIKE


STANDARI JAVNOG ŽIVOTA
PANEL DISUSIJA
Sajt Izvršnog veča AP Vojvodina: Izveštaj sa panel diskusije
Skupština AP Vojvodine
NOVI SAD
23. oktobar 2009. godine

Novi Sad – Prva panel diskusija u okviru projekta YUCOM-a „Jačanje kapaciteta lokalnih branitelja ljudskih prava i uvođenje standarda javnog života u Srbiji“ koji se realizuje uz podršu Evropske unije, kodržana je u petak, 23. oktobra 2009. u zgradi Skupštine Vojvodine, u Novom Sadu.

Maja Sedlarević, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine, najpre je pozdravila prisutne, i zatim rekla da su pozvani predstavnici lokalnih vlasti, pokrajinske vlasti, predstavnici stranaka, pokrajinskih institucija, ombudsmana, podmlatka stranaka, kao i predstavnici medija, jer se ova diskusija tiče svih njih, svih nas, i da javni službenici treba da promovišu, ali i u praksi sprovode standarde javnog života.

U uvodnom delu panela govorio je najpre prof. dr Vladimir Goati (Transparentnost Srbija) o etici, politici i standardima javnog života. „Politika nikada i nigde nije u dobrim odnosima sa etikom, tako da i naše društvo spada u obična društva, možda su neke stvari malo kritičnije. Čak i u zapadnim državama politika je negde na dnu“ – rekao je on na samom početku svog govora. Ono po čemu se naši parlamentarci i poslanici razlikuju najviše od poslanika recimo Velike Britanije ili Nemačke, jeste da su naši poslanici samo delegati, produžene ruke svojih stranaka, bez autonomnosti, samostalnosti, koja bi im dozvoljavala da po sopstvenoj savesti donose odluke, pa tako parlament nije autonomna institucija, jer se već unapred zna kako će ko da glasa. Političke stranke po nekim svojim (nepoznatim) pravilima biraju ko će biti poslanik, nisu glasači ti koji biraju – zakon to dozvoljava, a čak ni nekakav etički kodeks tu ništa ne bi mogao. A kada postanu poslanici, oni dobijaju imunitet za gotovo bilo šta, osim ubistva, dok sa druge strane u parlament ulaze ljudi sa sumnjivom finansijskom prošlošću, koja tako dobija imunitet. To je trenutno stanje našeg parlamenta, ali „na ovome treba raditi“, rekao je Vladimir Goati.
Izvestaj sa prve panel diskusije


TRENINZI

Standardi javnog života – TRENING U NIŠU

01.12.2009. Održan je dvodnevni trening (30.11. – 01.12.) Standardi javnog života u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM i Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Trening se odvija u okviru aktivnosti YUCOM-a “Jačanje kapaciteta lokalnih branitelja ljudskih prava i uvođenje standarda javnog života u Srbiji” uz podršku Evropske komisije. Cilj projekta je da se razvije mehanizam praćenja kontrole poštovanja standarda javnog života od strane nosioca javne vlasti, tj. funkcionera. Kako se oblast standarda javnog života još uvek nedovoljno prepoznaje i nije definisana, YUCOM i Helsinški odbor organizuju trening namenjen predstavnicima organa lokalne samouprave, studenata pravnog fakulteta, nevladinih organizacija i medija. Predavači: Milan Antonijević, Katarina Jozić i Dejan Milenković – YUCOM Beograd, Ivan Grujić -Narodni parlament Leskovac, Pavel Domonji – HOBS.

Share.

Leave A Reply