Borba protiv torture i nekažnjivosti

0

Naziv projekta: Borba protiv torture i nekažnjivosti
Trajanje: Od decembra 2017. do decembra 2019.
Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji
Partner: Međunarodna mreža pomoći – IAN
Vrednost projekta:97.091,70 EUR

O projektu: Glavni cilj ove akcije je da doprinese iskorenjivanju torture i nekažnjivosti u srpskom društvu i rehabilitacija od posledica mučenja. Osoba koja je mučena se dehumanizuje i tretira kao predmet. Mučenje je ekstremna, međuljudska trauma, koja ostavlja ožiljke žrtvama psihičkog i fizičkog zdravlja, njihovoj porodici i prijateljima i društvu uopšte.

Akcija doprinosi važnom aspektu demokratske konsolidacije srpskog društva u cilju iskorenjivanja torture – jedne od najtežih kršenja osnovnih ljudskih prava, što je jedno od prava koja se ne mogu derogirati (pravo na slobodu od torture). Ovaj cilj se može postići samo koordinisanom akcijom svih relevantnih aktera i donosilaca odluka, donošenjem relevantnih zakonskih prilagođavanja u srpskom zakonu (revizija definicije torture i adekvatnog kažnjavanja za počinioce), kao i potpuna primena prava na rehabilitaciju i nadoknadu za žrtve.

Predložena akcija direktno podržava sprovođenje napora Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope za borbu protiv torture, sa obzirom na to da je cilj da sprovede preporuke Komiteta UN protiv torture date u ‘’Zaključnim zapažanjima o drugom periodičnom izveštaju Republike Srbije’’, na njihovoj 54. sednici, održanoj u Ženevi, od 20. aprila do 15. maja 2015. godine.

Cilj ovih predloženih aktivnosti će se postići kroz sledeće specifične ciljeve:

1)   Borba protiv torture i nekažnjivosti praćenjem sprovođenja Akcionog plana za Poglavlje 23 i zalaganje za zakonodavne promene.

2) Obezbeđivanje adekvatne nadoknade i rehabilitacije žrtava kroz kampanju za pravo na rehabilitaciju i obeštećenje.

3) Obezbeđivanje sveobuhvatnih i efikasnih programa rehabilitacije za žrtve.

Share.

Leave A Reply