Ka unapređenju prava osoba sa invaliditetom

0

Naziv projekta:  Ka unapređenju prava osoba sa invaliditetom
Trajanje:  01. mart – 31.oktobar 2019. godine
Donator: Ambasada Republike Češke
Vrednost projekta: 15.000,00 EUR

Poslovna sposobnost je osnovni preduslov za ostvarivanje drugih prava, a lišavanje poslovne sposobnosti sa sobom nosi ogromne posledice po svakodnevni život i slobodu osoba sa invaliditetom. Lišavanje poslovne sposobnosti praktično dovodi do „građanske smrti“ i uskraćuje osnovna ljudska prava jednoj osobi, čime se ugrožava njena autonomija. Potpuno lišenje poslovne sposobnosti potpuno isključuje svaku mogućnost odlučivanja i raspolaganja svojim pravima.

Projekat ima za cilj poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom I osoba lišenjih poslovne sposobnosti kroz program besplatne pravne pomoći u vidu pružanja pravnih saveta i direktne podrške zastupanja pred sudom. Takođe projekat predviđa i pružanje podrške organizacijama civilnog društva u podizanju kapaciteta u ovoj oblasti. Projekat će direktno osnažiti OCD da pruže bolju pomoć ovoj ranjivoj grupi i istovremeno promovisati principe jednakosti i nediskriminacije. Jedan od ciljeva koje projekat želi da postigne jeste I osnaživanje osoba sa invaliditetom u vidu razvijanja sposobnosti da aktivno učestvuju u procesima koji utiču na status njihove poslovne sposobnosti.

U okviru projekta biće urađena pravna  analiza, na osnovu istraživanja sudske prakse oduzimanja poslovne sposobnosti i obaveze suda da preispita da li postoje razlozi za njenim oduzimanjem, koja je predviđena izmenama Zakona o vanparničnom postupku iz 2014. godine.

Share.

Leave A Reply