Poglavlje 23: Unapređenje pravnog okvira za razvoj osnovnih prava

0

Naziv projekta :  Poglavlje 23: Unapređenje pravnog okvira za razvoj osnovnih prava
Trajanje projekta: Maj 2023 –  December 2023
Donator: Savezno ministarstvo spoljnih poslova– Ambasada Savezne Republike Nemačke
Vrednost projekta:  44,910.00 EUR

Projekat ” Poglavlje 23: Unapređenje pravnog okvira za razvoj osnovnih prava ” predstavlja inicijativu YUCOM-a u pružanju podrške Srbiji na njenom putu ka članstvu u EU, sa posebnim fokusom na unapređenje i izaštitu osnovnih prava u skladu sa standardima Evropske unije.

Projekat želi da doprinese kontinuiranim naporima ka unapređenju zaštite osnovnih prava u Srbiji, u skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 23 u procesu pristupanja Srbije EU. Inicijativa je od suštinske važnosti s obzirom na težnje Srbije da postane država članica Evropske unije, gde je poštovanje osnovnih ljudskih prava ključni preduslov za pristupanje EU.

U odnosu na  Poglavlje 23  projekat će preuzeti korake u sledećim aktivnostima:

Unapređenje prava manjinskih grupa: Iako u Srbiji postoji već uspostavljen dobar pravni okvir, različite manjine se i dalje suočavaju sa brojnim izazovima, uključujući socijalnu isključenost i ograničenu političku participaciju. Kroz monitoring implementacije strateškog okvira za prava manjina u Srbiji projekat je usmeren na promovisanje efikasnije implementacije postojećeg zakonskog okvira i politika koje štite manjinske zajednice, sa ciljem poboljšanja njihovog položaja u društvu.

Promocija prava LGBT+ osoba: U Srbiji postoji veliki prostor za poboljšanje prava LGBT+ osoba, naročito u pogledu pravnog priznavanja istopolnih partnerstava. Projekat ima za cilj zagovaranje usvajanja Zakona o istopolnim partnerstvima i rad na podizanju svesti  građana o važnost zakona o istopolnim partnerstvima i izazovi sa kojima se suočava LGBT+ zajednica u Srbiji.

Unapređenje dijaloga: Projekat teži unapređenju komunikacije između državnih institucija, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera. Otvoreni dijalog je ključan u procesu demokratizacije, reformi i razvoja pravne države, i može da doprinese da promene u javnim politikama budu zasnovane na stvarnim podacima kao i da adekvatnije adresiraju potrebe građana na koje utiču.

 

Share.

Leave A Reply