Integracija pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine

0

Izveštaj br. 3 o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu “Integracija srpskog pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine”  rezultat je istraživanja Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM u periodu od januara 2021. do aprila 2022. godine. Izveštaj obuhvata informacije o svih pet godina sprovođenja Sporazuma o pravosuđu i prikazuje trenutno stanje funkcionisanja integrisanih pravosudnih institucija, kao i izazove sa kojima se suočava pravosuđe u Leskovcu koje sada rešava deo predmeta sa Kosova.

Izveštaj sadrži najnovije relevantne informacije o funkcionisanju integrisanog pravosuđa u pomenutom izveštajnom periodu, uz zadržavanje osnovnih informacija o sadržini dogovorenih obaveza u okviru Briselskog dijaloga. Posebno se fokusira na prepreke za adekvatan i potpun pristup pravdi građana koji žive ili ostvaruju prava na teritoriji Kosova. U poslednjem delu obrađujemo pitanje pristupa i komunikacije sa javnim beležnicima i advokatima iz srpske zajednice na Kosovu i kroz primere pokazuje pravnu nesigurnost građana prilikom obraćanja dva pravosudna sistema.

I sa novom metodologijom proširenja poglavlje 35 zauzima poziciju jednog od ključnih poglavlja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, u toj meri da nije uključen ni u jedan od šest klastera, već će se o ispunjenju preduslova za njegovo zatvaranje posebno odlučivati. Vladavina prava je uslov za napredak u procesu evrointegracija Kosova, te vlasti u Prištini treba da omoguće jednak tretman svih građana pred pravosudnim institucijama. Kroz dijalog Beograda i Prištine obe strane imaju obavezu da obezbede uslove da građani koji žive na teritoriji Kosova mogu da ostvare svoja
prava i da im se obezbedi pristup pravdi.

Integracija srpskih sudija i tužilaca u kosovski pravosudni sistem inicirana je Briselskim sporazumom, a realizovana početkom primene Sporazuma o pravosuđu 2017. godine. Od tada nije bilo novih dogovora za povezane pravničke profesije i usluge. Pored toga, nema sistematskog praćenja primene dogovorenog, niti predloga za rešavanje problema koji se javljaju kao efekat primene. Kao i prethodno, ovo istraživanje polazi upravo od očekivanih i neočekivanih efekata koje je Sporazum imao na prava građana i nudi preporuke za prevazilaženje uočenih prepreka.

Preuzmite Publikaciju

Share.

Leave A Reply