Sloboda izražavanja u digitalnom prostoru Srbije – Analiza tužilačke i sudske prakse

0

Sloboda izražavanja kao osnovno građansko i političko ljudsko pravo ima suštinsku ulogu u demokratskom društvu. Razvoj digitalnih tehnologija doneo je mogućnost da se ideje i misli šire brzinom kakva je samo pre par decenija bila nezamisliva. Kako govorimo o pravu koje nije apsolutno, već je podložno određenim ograničenjima, uz razvoj prava, razvila se i zloupotreba ovog prava. Od širenja lažnih vesti, preko različitih oblika uznemiravanja na internetu, širenja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, sloboda izražavanja je pretrpela brojne zloupotrebe.

Predmet ove analize su krivični postupci koji su vođeni od strane Višeg javnog tužilaštva u Beogradu – Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal i nadležnih sudova, a koji su najčešće povezivani sa slobodom izražavanja u digitalnom prostoru. Cilj sprovedenog istraživanja je identifikovanje pritisaka na novinare, aktiviste i obične građane, ali i probleme sa kojima se suočavaju ova lica kada pokušavaju da zaštite svoja prava pred sudom. Uticaj postupaka koji se vode protiv pojedinaca zbog navodnih pretnji usmerenih prema javnim funkcionerima koji po prirodi svog zanimanja imaju veću obavezu da trpe kritiku bio je u posebnom fokusu ove analize. Javni život nalaže da se kritika mora čuti i trpeti, pa bi i zaštita pravosudnog sistema od kritika javnih funkcionera često morala da izostane ili da sankcija bude manje oštra prema kritičarima.

Da li je pravosudni sistem izgradio efikasan mehanizam da adekvatno zaštiti žrtve tzv. e-verbalnih delikata ili je postao instrument pritiska na oštrije kritičare prema funkcionerima, može se proceniti analizom petogodišnjeg krivičnog gonjenja nadležnog tužilaštva i sudske prakse nadležnog suda. U pozadini rada na ovoj analizi je i potreba za razlikovanjem realnih opasnosti poput širenje govora mržnje i napada na pojedince i ranjive grupe, od ugrožavanja slobode izražavanja zbog kritičkih stavova izraženih na društvenim mrežama, što doprinosi rastu autocenzure.

Analiza „Sloboda izražavanja u digitalnom prostoru: Analiza tužilačke i sudske prakse“ je izrađena uz podršku Inicijative za vladavinu prava Američke advokatske komore u okviru projekata „Zaštita slobode govora na internetu“.

Preuzmite Publikaciju

Share.

Leave A Reply